Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Move the Crowd:

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:

Move the Crowd gevestigd te Ammerzoden aan Kleinzand 8, 5324 EJ; Opdrachtgever: degene aan wie Opdrachtnemer de overeengekomen deelname bevestigt van een door Move the Crowd uitgevoerde interventie zoals, maar niet uitsluitend training en opleiding.
Cursist: degene die – als zelfstandige of als medewerker van een opdrachtgever – daartoe overeengekomen deelneemt aan een opleidingsactiviteit van Opdrachtnemer.

  1. Toepasselijkheid

Art 1.1. Op alle overeengekomen diensten en de daartoe met ons te sluiten of reeds gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Art.1.2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Art.1.3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

  1. Inschrijving en deelname

Art 2.1. Inschrijving wordt geacht te zijn gedaan en aanvaard nadat de cursist is ingeschreven en Move the Crowd deelname per mail of schriftelijk heeft bevestigd. Door inschrijving verklaart de opdrachtgever en/of de cursist zich akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Art 2.2. Annuleringen dienen per mail of schriftelijk te worden gezonden, geadresseerd zoals staat vermeld op de website van Move the Crowd.


Art 2.3. Door het geven van opleidingen worden aan cursisten geen rechten van (intellectuele) eigendom overgedragen. Het is dan ook niet toegestaan het lesmateriaal – in welke vorm dan ook – bekend te maken, ter inzage te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan enige derde.

Art 2.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonodig een bijeenkomst te annuleren, bijvoorbeeld vanwege onverhoopte uitval van een docent of een te gering aantal deelnemers. Daarvan zal zo spoedig bericht worden verstuurd aan de cursist c.q. de opdrachtgever.

Art 2.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de locatie van de opleiding te verplaatsen zonder Opdrachtgever hiervoor financieel of anderszins te compenseren.

Art 2.6. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist aanmelden voor afsluitende examens die niet worden afgenomen door Opdrachtnemer ligt bij de opdrachtgever en de cursist.

Art 2.7. De Cursist is gerechtigd om delen of het geheel van de opleiding waarvoor de Cursist zich ingeschreven heeft, opnieuw te volgen wanneer de Cursist onverhoopt het NIMA examen of delen hiervan niet positief heeft afgesloten. Om in aanmerking te komen voor deze Diploma Garantie van de Opdrachtnemer dient de Cursist alle opleidingsdagen aanwezig te zijn geweest en dient de Cursist alle opgedragen huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Cursist dient aan Opdrachtnemer een bijdrage te betalen voor de arrangementskosten. Alle examenkosten komen ten lasten van de Opdrachtgever.

  1. Facturering

Art.3.1. De prijs die geldt voor deelname is vermeld op de website www.Move the Crowd.nl van Move the Crowd.
Art.

3.2. Betaling is verschuldigd binnen een periode van 31 dagen na inschrijving. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

Art.3.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft betaald, heeft de Opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig die van de wettelijk rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 2.

  1. Annulering

Art.4.1. Bij annulering door de opdrachtgever/cursist gelden de volgende annuleringskosten: tot zes weken voor aanvang: geen kosten; van zes tot drie weken voor aanvang: 50 % van de totaal investering; vanaf drie weken voor aanvang: de volledige investering.

Art.4.2. Wanneer de inschrijving middels een intermediar heeft plaatsgevonden geldt een wettelijke kosteloze annuleringsperiode van 14 dagen, ingaande het moment van inschrijven bij de intermediar. Deze annulering dient doorgegeven te worden aan de betreffende intermediar. Na deze annuleringperiode is de inschrijving definitief en komt art.4.1 in zijn geheel te vervallen.

  1. Aansprakelijkheid

Art.5.1. Haar werkzaamheden worden door Opdrachtnemer uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Zij zal zich inspannen voor een zo goed mogelijk resultaat maar is niet aansprakelijk voor het bereiken van enig ander doel dan expliciet overeengekomen of gegarandeerd.


Art.5.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, wordt iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het niet of het niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, welke aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.


Art.5.3. Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding.

  1. Toepasselijk Recht

Art.6.1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa

Art.6.2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.


Art.6.3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.


Art.6.4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

  1. Klachten

Art. 7.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Move the Crowd. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

Art.7.2. Klachten dienen schriftelijk aan Move the Crowd kenbaar gemaakt te worden via: Move the Crowd, Kleinzand 8, 5324 EJ Ammerzoden
Art.7.3. Move the Crowd neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Move the Crowd adviseert de cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-) cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant- )cursist het cursistnummer, de cursus (variant), de locatie en de docent om spoedige afhandeling te bevorderen. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Move the Crowd zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

Art.7.4. Een klacht zal door Move the Crowd altijd vertrouwelijk worden behandeld.


Art.7.5. Move the Crowd zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.


Art.7.6. Move the Crowd verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.


Art.7.7. Move the Crowd zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

  1. Geschillen

Art.8.1. Alle geschillen tussen partijen, ook die slechts door een der partijen zal zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde ́s-Hertogenbosch, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.